Hieronder vind u kort informatie over kwaliteit, de klachtenregeling en het privacyreglement.

Kwaliteit

Alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de praktijk zijn opgenomen in het Centraal Kwaliteits Register van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie. En in het BIG register van de overheid.

 

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut? Bent u niet tevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat? Maak het kenbaar. Voor uzelf, voor anderen en voor de kwaliteit van de fysiotherapie in algemene zin. Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk te handelen. Het is echter zo dat we een fout of vergissing niet altijd kunnen voorkomen. Als dit zo is, willen we dat graag van u horen.

Hoe kunt u hiermee omgaan?

Wij stellen het op prijs als u eerst in gesprek gaat met uw fysiotherapeut. Vindt u het moeilijk om het probleem aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt. 

Mocht een gesprek met uw fysiotherapeut geen oplossing bieden, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van het KNGF.

Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF

BuurtFysioBarchem is aangesloten bij de Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF. Lees verder hierover op  https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit/ 

 

Privacy

Wij werken met een afgesloten en ruime behandelruimte waardoor uw privacy gewaarborgd is. Wij zijn verplicht om een registratie bij te houden van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. U heeft altijd recht op inzage. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u om uitleg vragen en eventueel tekst veranderen. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw dossier delen met derden. Dit staat uitgebreid beschreven in de Privacy Policy van de organisatie BuurtFysioBarchem.

 

Privacy Policy

BuurtFysioBarchem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BuurtFysioBarchem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BuurtFysioBarchem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemene zin vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.