Het zal u niet ontgaan zijn....per 25-05-2018 is er iets veranderd. De wet AVG is in werking getreden.

Hieronder treft u een beknopte versie aan van de Privacy policy die wij hanteren. Het volledige document ligt ter inzage in de praktijk. Tevens kunt u het volledige document opvragen.

 

Privacy Policy

BuurtFysioBarchem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BuurtFysioBarchem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dit doel en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

 

Als BuurtFysioBarchem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van dit verkorte document vragen heeft of de volledige versie wilt ontvangen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de praktijk.